فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه کوانتیزاسیون تصویر به روش سطح بیتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود رزولوشن تصویر با روش درون یابی دو مکعبی و نمایش اسپارس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل عناصر محدود برای مشکل تنش هواپیما به صورت دو بُعدی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی تصویر به روش انتشار حرارتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین نرخ خطای بیت در شبکه وایمکس مبتنی بر مدولاسیون ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود انعکاس و تاخیر در فیبر براگ توری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آستانه گذاری تطبیقی برپایه فیلتر دامنه فرکانس برای کاهش نویز پریودیک در تصاویر با MATLAB
- فروش پروژه بهبود سیگنال و SNR آن با فیلترگذاری Lattice با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دامنه تحلیل نگاشت فرکانس سیگنال با فیلتر باترورث با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل سیگنال EEG با الگوریتم رقابت استعماری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فیلتر باترورث پایین گذر مرتبه 6 جهت نمایش توان طیف سیگنال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین خطای هدف ربات متحرک با EKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فروش پروژه جایابی بهینه TCSC در سیستم قدرت به منظور مدیریت ازدحام با PSO با MATLAB
- فروش پروژه نرخ خطای بیت برای مدولاسیون BPSK در سیستم مایمو در شبکه نسل پنجم نوما با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سلول سوختی اکسید جامد با توان سه فاز در سیستم قدرتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک جهت یافتن بهترین ریشه مربعات عددی با R
- فروش پروژه حسگری طیف در کانال شبکه رادیو شناختی مبتنی بر مدولاسیون QPSK با ESNRC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مثلث سرپینسکی با زبان Phyton
- فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص توان و توزیع در سیستم NOMA با درخت تصمیم C4.5 و C5.0 با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخلیه بار خازن در یک سیستم قدرت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دسترسی چندگانه برای 5G با سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص توان دسترسی کاربر به طیف در سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جایابی بهینه DG با پایداری بالا با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی نرون های ایزیکویچ نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انعکاس پذیری در فیبر توری براگ نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تاثیر تاثیر تخلیه بانک خازنی با ولتاژ بالا در سیستم قدرت نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل انرژی بانک خازنی نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص پلاک خود مبتنی بر فیلتر گابور فازی شده نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی داده مبتنی بر مدل هاجکلین هاکسلی بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مسیریابی گروهی پهپادها مبتنی بر ادهاک برپایه فیلتر کالمن نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ربات دو جهته تمام پیوندی پویا نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص انرژی مبتنی بر حسگری طیف مشارکتی در شبکه رادیو شناختی نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل بازوی ربات دو درجه آزادی با کنترل کننده PID بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبف مشارکتی در شبکه رادیو شناختی با روش های AF و DF و الگوریتم ژنتیک نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود پیل سوختی اکسید جامد در یک سیستم میکروگرید نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل الکتریکی ترکیبی جهت کاهش هزینه مبتنی بر مدل بازده اقتصادی نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده های انواع بیماری ها نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی تصویر با معادلات زرنیکه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال در سیستم OFDM دوطرفه کامل نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نگاشت موجک در یک سیگنال مبتنی بر خط EO نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقریب کارایی شبکه رادیو شناختی مبتنی بر زنجیره مارکف مونت کارلو نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه ارتباط بین سرعت جیتر ساعت ADC و ارقام موثر در آن نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی نویز در سیگنال مبتنی بر الگوریتم ازدحام پرندگان یا BSA نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه روش نمونه برداری GIBBS جهت محاسبه مدل FAVAR نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تولید توالی بازگشتی اسپایک ولتاژ با شبکه عصبی آشوب ناک نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی تاخیر سنتز میدان اوج یا WFS به روش SQRT نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله مقدار اولیه با معادلات ODE مختلف و مقایسه آن ها نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جستجوی بیشترین زمان تغییر روند پردازش داده با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص نقطه معیوب درهای نوشابه با ریخت شناسی تصویر نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 صفحه بعد