فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه ربات اینستاگرام به زبان #C
- فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP و HTML5
- فروش پروژه دانلود تصاویر و ویدئو از اینستاگرام به زبان PHP
- فروش پروژه استگانوگرافی بر روی کانال های کد شده فایل صوتی با CELP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارزیابی هواپخش در محیط ماهواره ای CALIPSO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل توان در شبکه های حسگر بیسیم با نظریه آشوب مشارکتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اندازه گیری نرخ و ریتم ضربان قلبی از سیگنال ECG با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارزیابی دسترسی کاربران به داده ها در اینترنت اشیا با فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص تومور مغزی از تصاویر MRI با الگوریتم خوشه بندی IFK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نگاشت بیفورکیشن هنون با لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ناوبری اینرسیایی با GPS برای رسیدن به هدف با فیلترهای کالمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ردیابی هدف در رادار با روش های تبدیل فوریه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Snapchat با iOS
- فروش پروژه بهبود کنترل کننده Fuzzy PID در موتور سروو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استفاده از یادگیری عمیق در کنترل کننده SDN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استفاده از تابع پرتو در بهینه سازی یک رابطه ریاضی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اعزام بار اقتصادی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نمودار انشعاب یا بیفورکیشن با qourum sensing (سنجش مقیاس) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی تصویر با شبکه عصبی SOM و LVQ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی پرتو یا Beamforming یا DBF با فیتلرهای تطبیقی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی با تئوری کنترل پذیری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استگانوگرافی تصویر با تجزیه درخت چهارم و شیفت هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه معادله فرینل برای توان موج با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی ترافیک با چراغ راهنمایی چهارطرفه مبتنی بر شبکه پتری و منطق فازی نوع دوم با نرم ا
- فروش پروژه پیش بینی ترافیک هوایی با رویکرد الگوریتم گرگ خاکستری و فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLA
- فروش پروژه بهبود گذردهی داده در شبکه رادیو شناختی به صورت غیرمشارکتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار
- فروش پروژه تشخیص انرژی در شبکه رادیو شناختی با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین هارمونیک ژنراتورهای القایی دوسویه تغذیه بادی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه میانگین گذردهی طیف و داده ها در شبکه رادیو شناختی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن رسم فرکتال کُخ با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر 3dLKF مبتنی بر GPS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه موقعیت یابی ناوبری مبتنی بر فیلتر CKF مبتنی بر GPS برای یک سیگنال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص توان در شبکه های ادهاک با نظریه بازی ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص زائده و تومور سرطانی از تصاویر CT Scan با تقطیع مبتنی بر نظریه بازی ها با نرم افزار
- فروش پروژه بازی دوز صفحه گسترده با الگوریتم ژنتیک و تپه نوردی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تجزیه و تحلیل الگوریتم مسیریابی فاصله تطبیقی مبتنی بر RSSI با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی Mine Sweeper با Python
- فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با رویکرد تبدیل فوریه گسسته با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص برجستگی تصویر با میدان تصادفی شرطی یا CRF مبتنی بر سوپر پیکسل با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود BLER برای گیرنده های ML در کانال محوشدگی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص هدف متحرک در رادار SAR با الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه STBC در کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انتخاب مسیر با حداکثر مقدار ویژه در سیستم چند آنتنی کانال محو شدگی رایلی با نرم افزار MAT
- فروش پروژه برنامه ریزی نیروگاه آبی حرارتی با روش IGDT انشعابی نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه افزایش بهره وری انرژی در Backbone با SDN به روش مسیریابی قطعه ای با نرم افزار ++OMNet
- فروش پروژه پیش بینی بازده تولید بیودیزل با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی تتریس یا خانه سازی با Android
- فروش پروژه کنترل ردیابی سرعت و موقعیت موتور مغناطیس دائم خطی با PID با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد