فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص توان و توزیع در سیستم NOMA با درخت تصمیم C4.5 و C5.0 با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخلیه بار خازن در یک سیستم قدرت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دسترسی چندگانه برای 5G با سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص توان دسترسی کاربر به طیف در سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جایابی بهینه DG با پایداری بالا با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی نرون های ایزیکویچ نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انعکاس پذیری در فیبر توری براگ نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تاثیر تاثیر تخلیه بانک خازنی با ولتاژ بالا در سیستم قدرت نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل انرژی بانک خازنی نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص پلاک خود مبتنی بر فیلتر گابور فازی شده نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی داده مبتنی بر مدل هاجکلین هاکسلی بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مسیریابی گروهی پهپادها مبتنی بر ادهاک برپایه فیلتر کالمن نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ربات دو جهته تمام پیوندی پویا نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص انرژی مبتنی بر حسگری طیف مشارکتی در شبکه رادیو شناختی نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل بازوی ربات دو درجه آزادی با کنترل کننده PID بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبف مشارکتی در شبکه رادیو شناختی با روش های AF و DF و الگوریتم ژنتیک نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود پیل سوختی اکسید جامد در یک سیستم میکروگرید نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل الکتریکی ترکیبی جهت کاهش هزینه مبتنی بر مدل بازده اقتصادی نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی طیفی داده های انواع بیماری ها نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی تصویر با معادلات زرنیکه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال در سیستم OFDM دوطرفه کامل نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نگاشت موجک در یک سیگنال مبتنی بر خط EO نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقریب کارایی شبکه رادیو شناختی مبتنی بر زنجیره مارکف مونت کارلو نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه ارتباط بین سرعت جیتر ساعت ADC و ارقام موثر در آن نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی نویز در سیگنال مبتنی بر الگوریتم ازدحام پرندگان یا BSA نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه روش نمونه برداری GIBBS جهت محاسبه مدل FAVAR نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تولید توالی بازگشتی اسپایک ولتاژ با شبکه عصبی آشوب ناک نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی تاخیر سنتز میدان اوج یا WFS به روش SQRT نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله مقدار اولیه با معادلات ODE مختلف و مقایسه آن ها نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جستجوی بیشترین زمان تغییر روند پردازش داده با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص نقطه معیوب درهای نوشابه با ریخت شناسی تصویر نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ردیابی هدف دو ربات با الگوریتم JPDA نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی زمان بندی منابع در شبکه رایانش ابری با الگوریتم جستجوی هارمونی با MATLAB
- فروش پروژه کنترل اختلال عملکرد فعال یا ARDC با نرم افزار MATLAB
- فروش بهینه سازی فرایند تعادل مابع بخار با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نرخ خطای بیت برای مدولاسیون BPSK در کانال رایلی در حضور نویز با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده ها به روش شبکه عصبی پس انتشار مبتنی بر مدل فازی سوگنو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود پارامترهای LQG با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم HARQ با کانال الموتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی عاطفی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل سازی میدلتون برای باند باریک PLC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص انرژی از سیگنال های نامعلوم در کانال محوشدگی رایلی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه میکرو اینورتر شبکه فتوولتاییک مبتنی بر PWM و کنترل کننده PID با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی مولتی متر عددی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه احتمال تشخیص (Pd) و احتمال تشخیص خطا (Pfa) برای کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین نرخ خطای بیت در OFDM نویزدار با مدولاسیون QPSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین چگالی طیفی توان در شبکه رادیو شناختی مبتنی بر OFDM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه همبستگی سیگنال GPS مبتنی بر PRN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم اسپکتروگرام صوت مبتنی بر روش MFCC با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 صفحه بعد