فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه استخراج مرز و کد زنجیری تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دوز با الگوریتم ژنتیک با Python
- فروش پروژه لبه یابی به روش های مختلف با FPGA در نرم افزار ModelSIM
- فروش پروژه سودوکو با Python
- فروش پروژه استگانوگرافی تصاویر با رویکرد الگوریتم ترکیبی ژنتیک و تپه نوردی با Python
- فروش پروژه مدل سازی و شبیه سازی شبکه SDN در رایانش مه با نرم افزار CloudSIM
- فروش پروژه شبیه سازی توانایی پرواز و فرود به طور عمودی و معلق در UAV با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل تحمل خطای تطبیقی برای سیستم ابعاد بزرگ غیرخطی با ناحیه مرده ناشناخته با MATLAB
- فروش پروژه کنترل تحمل خطا در سیستم کنترلی چند ماشینه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن جوجه اردک زشت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسله هشت وزیر با الگوریتم جستجوی هارمونی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص دود از ویدئو به روش مشتق مکان زمانی و اسپارس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل سیستم قدرت مبتنی بر شبکه عصبی-فازی یا ANFIS با جایگذاری بهینه SVM با نرم افزار MATL
- فروش پروژه تشخیص ناهنجاری در رفتار غیر معمول سرورهای شبکه با مدل همکاری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش هارمونیک در اینورتر چندسطحی با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش هارمونیک در اینورتر چندسطحی با شبکه عصبی موجک دار با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه عملکرد توربین بادی محور افقی NREL 5MW مبتنی بر Airfoil با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی نواحی در تصاویر ماهواره ای مبتنی بر یادگیری عمیق با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی اختلال بر GPS هواپایه در زمین مسطح و وجود اختلال کننده ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه خودرویی مبتنی بر شبکه داده های نام گذاری شده با هدف ارتباط بهینه خودروها با Python
- فروش پروژه بهبود مسیریابی آگاه از دما و حرارت در شبکه روی تراشه سه بُعدی توزیع شده با +OMNet
- فروش پروژه ساختار N لایه تحت تابش موج صفحه ای با تابش عمود مبتنی بر VSWR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل برنامه ریزی صف در شبکه های وایمکس مبتنی بر کیفیت خدمات با نرم افزار OPNet
- فروش پروژه گشادگی تصویر یا Dilation جهت اتصال بریدگی ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سایش یا Erosion در تصویر با المان ساختاری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انتخاب رله با برداشت انرژی در مقیاس بزرگ در بستر اینترنت اشیا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال در MIMO OFDM با تکنیک NRMSE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقطیع بهینه ناحیه دارای گیاه در تصویر مبتنی بر ریخت شناسی ژنتیکی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استفاده از LOS و NLOS در کانال توزیع ریسین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال در سیستم OFDM با گیرنده LPF و مدولاسیون QAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اکولایز کردن سیستم MIMO در کانال محو شدگی رایلی با Zero Forcing با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدولاسیون دامنه باند تبدیل هیلبرت بهینه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل کننده QFT تطبیقی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقطیع تصویر به روش آستانه تطبیقی اُتسو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل افقی از پیش تعیین شده یا RHC با LMI با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی مدولاسیون LFM با تبدیل فوریه سریع زمان کوتاه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استفاده از OFDM در شبکه رادیو شناختی جهت نرخ خطای بیت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل بهینه دستگاه CNC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی فضای توزیع شده مبتنی بر الگوریتم MOED مبتنی بر تجزیه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقسیم متغیر لاگرانژ افزوده با تلفیق طیفی خطی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی فیلتر چگالی احتمال با مونت کارلوی ترتیبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جذب لورنز با معادلات رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تولید سیگنال موجی TDCS و رسم ضریب همبستگی آن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه احتمال قطع شدن ارتباط در MIMO NOMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کوانتیزاسیون تصویر به روش سطح بیتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود رزولوشن تصویر با روش درون یابی دو مکعبی و نمایش اسپارس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل عناصر محدود برای مشکل تنش هواپیما به صورت دو بُعدی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی تصویر به روش انتشار حرارتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین نرخ خطای بیت در شبکه وایمکس مبتنی بر مدولاسیون ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود انعکاس و تاخیر در فیبر براگ توری با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 صفحه بعد