فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه طبقه بندی نواحی در تصاویر ماهواره ای مبتنی بر یادگیری عمیق با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی اختلال بر GPS هواپایه در زمین مسطح و وجود اختلال کننده ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه خودرویی مبتنی بر شبکه داده های نام گذاری شده با هدف ارتباط بهینه خودروها با Python
- فروش پروژه بهبود مسیریابی آگاه از دما و حرارت در شبکه روی تراشه سه بُعدی توزیع شده با +OMNet
- فروش پروژه ساختار N لایه تحت تابش موج صفحه ای با تابش عمود مبتنی بر VSWR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل برنامه ریزی صف در شبکه های وایمکس مبتنی بر کیفیت خدمات با نرم افزار OPNet
- فروش پروژه گشادگی تصویر یا Dilation جهت اتصال بریدگی ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سایش یا Erosion در تصویر با المان ساختاری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انتخاب رله با برداشت انرژی در مقیاس بزرگ در بستر اینترنت اشیا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال در MIMO OFDM با تکنیک NRMSE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقطیع بهینه ناحیه دارای گیاه در تصویر مبتنی بر ریخت شناسی ژنتیکی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استفاده از LOS و NLOS در کانال توزیع ریسین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال در سیستم OFDM با گیرنده LPF و مدولاسیون QAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اکولایز کردن سیستم MIMO در کانال محو شدگی رایلی با Zero Forcing با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدولاسیون دامنه باند تبدیل هیلبرت بهینه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل کننده QFT تطبیقی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقطیع تصویر به روش آستانه تطبیقی اُتسو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل افقی از پیش تعیین شده یا RHC با LMI با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی مدولاسیون LFM با تبدیل فوریه سریع زمان کوتاه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استفاده از OFDM در شبکه رادیو شناختی جهت نرخ خطای بیت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل بهینه دستگاه CNC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی فضای توزیع شده مبتنی بر الگوریتم MOED مبتنی بر تجزیه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقسیم متغیر لاگرانژ افزوده با تلفیق طیفی خطی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی فیلتر چگالی احتمال با مونت کارلوی ترتیبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جذب لورنز با معادلات رانگ کوتا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تولید سیگنال موجی TDCS و رسم ضریب همبستگی آن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه احتمال قطع شدن ارتباط در MIMO NOMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کوانتیزاسیون تصویر به روش سطح بیتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود رزولوشن تصویر با روش درون یابی دو مکعبی و نمایش اسپارس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل عناصر محدود برای مشکل تنش هواپیما به صورت دو بُعدی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی تصویر به روش انتشار حرارتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین نرخ خطای بیت در شبکه وایمکس مبتنی بر مدولاسیون ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود انعکاس و تاخیر در فیبر براگ توری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آستانه گذاری تطبیقی برپایه فیلتر دامنه فرکانس برای کاهش نویز پریودیک در تصاویر با MATLAB
- فروش پروژه بهبود سیگنال و SNR آن با فیلترگذاری Lattice با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دامنه تحلیل نگاشت فرکانس سیگنال با فیلتر باترورث با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل سیگنال EEG با الگوریتم رقابت استعماری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فیلتر باترورث پایین گذر مرتبه 6 جهت نمایش توان طیف سیگنال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین خطای هدف ربات متحرک با EKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فروش پروژه جایابی بهینه TCSC در سیستم قدرت به منظور مدیریت ازدحام با PSO با MATLAB
- فروش پروژه نرخ خطای بیت برای مدولاسیون BPSK در سیستم مایمو در شبکه نسل پنجم نوما با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سلول سوختی اکسید جامد با توان سه فاز در سیستم قدرتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک جهت یافتن بهترین ریشه مربعات عددی با R
- فروش پروژه حسگری طیف در کانال شبکه رادیو شناختی مبتنی بر مدولاسیون QPSK با ESNRC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مثلث سرپینسکی با زبان Phyton
- فروش پروژه کنترل کننده LPLQ برای کنترل ولتاژ خازن های DC در سیستم STATCOM سه فاز نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص توان و توزیع در سیستم NOMA با درخت تصمیم C4.5 و C5.0 با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخلیه بار خازن در یک سیستم قدرت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دسترسی چندگانه برای 5G با سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص توان دسترسی کاربر به طیف در سیستم NOMA با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد