فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه چشم انداز خطی بین موشک هدف با روش DCM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه رهگیری پرتو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازتاب دامنه زمان رو به جلو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بارکد ساز و بارکدخوان به زبان #C
- فروش پروژه تعیین پایداری شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین پایداری سیستم و توالی واحد پاسخ پله ای موج خروجی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه واریانس نویز تصویر با فیلتر تطبیقی دو طرفه در مقایسه با فیلتر میانه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه توزیع فشار در بلبرینگ کشویی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص دایره با الگوریتم PPV با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه OR با پرسپترون با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه AND با پرسپترون با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص اختلالات کلیه به روش فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی FCM یا فازی Cmeans جهت قطعه بندی تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی سیگنال اسپارس به روش DCT و حداقل مربعات با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انتشار خطا در تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدولاسیون سه مرحله ای برای SVPWM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم پرش فرکانسی مبتنی بر طیف گسترده یا FHSS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل تطبیقی مدل آزاد (MFAC) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش گشتاور ریپل از کنترل پیش بینی گشتاور برای PMSM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی رگ های خونی به روش فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی رگ های خونی به روش ريخت شناسانه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی حقوق کارمندان با توجه به داده های آماری 3 سال به روش رگرسیون خطی با نرم افزار R
- فروش پروژه سيستم تکاملی چند معیاره تصمیم گیری با الگوریتم NSGA-II با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مساله گالتون با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه LR-WPAN با نرم افزار ++OMNet
- فروش پروژه بررسی سه سيگنال مختلف جهت نماش نويزها با نرم افزار Scilab
- فروش پروژه پیش بینی کم خونی به روش فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی زمان بعدی برای داده های آب با اصل ماسکینگام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقایسه دو روش استخراج ویژگی داده با GLCM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص تومور جهت تعیین خوش خیم و بدخیم بودن آن با روش بیضی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص تومور مغزی با الگوريتم PCA Fisher با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آسانسور با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدولاسيون FSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدولاسيون PAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص دايره با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقایسه ظرفیت کانال در سیستم MIMO و SISO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص دايره با تبديل هاف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کوادروتور بر اساس توابع پتانسیل دارای مانع و بی مانع با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه AND با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم غیرخطی تطبیقی در ارزیابی پرواز در هلیکوپتر بدون سرنشین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی، تشخیص و استخراج خطا از یک سیستم با PCA و SVM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه يابی تصوير با میانه با استفاده از KNN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تکامل متقابل استتار در تصویر با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی الگو به روش فرکتال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم کشتی فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه SVPWM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص نفوذ در شبکه حسگر بيسيم با الگوريتم ژنتيک فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین موقعیت در شبکه حسگر بيسيم با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم ناوبری یکپارچه SINS/GPS با فیلتر کالمن EKF تطبیقی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل تطبیقی MRAC با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد