فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه مدولاسيون FSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدولاسيون PAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص دايره با تعیین اندازه در تصویر با تبديل هاف دایره ای با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقایسه ظرفیت کانال در سیستم MIMO و SISO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص دايره با تبديل هاف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کوادروتور بر اساس توابع پتانسیل دارای مانع و بی مانع با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه AND با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه MLP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم غیرخطی تطبیقی در ارزیابی پرواز در هلیکوپتر بدون سرنشین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی، تشخیص و استخراج خطا از یک سیستم با PCA و SVM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه يابی تصوير با میانه با استفاده از KNN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تکامل متقابل استتار در تصویر با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی الگو به روش فرکتال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم کشتی فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه SVPWM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص نفوذ در شبکه حسگر بيسيم با الگوريتم ژنتيک فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین موقعیت در شبکه حسگر بيسيم با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم ناوبری یکپارچه SINS/GPS با فیلتر کالمن EKF تطبیقی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل تطبیقی MRAC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فیبر نوری به روش GNLSE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پخش بار شبکه های شعاعی به روش پسرو پسرو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه معادله حرارت یک بُعدی با نرم افزار با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اعمال میان گذر به سیگنال جهت بهبود با نرم افزار Scilab
- فروش پروژه تخمین چگالی پنجره پارزن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه معادله لوتکا ولتررا با الگوریتم ژنتیک به منظور بهینه ترین جواب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوريتم بلمن فورد به منظور پيدا کوتاهترين مسير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کد پیچشی فضای زمان (STTC) برای یک سیستم مایمو با الگوریتم Viterbi با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تیز و هموار سازی تصویر ماهواره ای با لندست 7 با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش ابعاد به منظور بازسازی تصوير چهره با الگوريتم PCA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم تشخیص چند کاربره در یک سیستم مایمو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نويز تصوير با الگوریتم NLM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آستانه گیری موجک تطبیقی به منظور حذف نویز فشرده سازی تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سنجش طیف در کانال رایلی با مدل جیک (Jakes Model) و تابع چگالی احتمال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آندوسکوپي روده بزرگ به منظور تشخيص غده با استفاده از ANFIS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی و تطبیق تصویر با شبکه عصبی هاپفیلد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص چهره با الگوریتم PCA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه OR با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) با قانون دلتا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه XOR با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) با قانون دلتا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه توزیع یکنواخت پیوسته در دایره واحد با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ردیابی هدف در شبکه حسگر بیسیم مبتنی بر الگوریتم KNN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کارایی ASK FSK در کانال با AWGN جهت بهبود پهنای باند با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه احتمال قطع سيگنال در کانال با AWGN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصویر به روش Otsu برای تصویر رنگی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترلر فازی فن گریز از مرکز با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقایسه الگوريتم های KG، NCPCG، KGCP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعادل نش در تئوری غير مشارکتی بازی ها با الگوريتم KGCP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه توصیف کننده GIST برای تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پوشش شبکه با حداقل مصرف انرژی در شبکه حسگر بیسیم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص زودهنگام بیماری ملانوم بدخیم برای پوست برپایه پردازش ریخت شناسانه با MALTAB
- فروش پروژه تفاوت ردیابی غیرخطی سیگنال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله صف با روش مونت کارلو با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد