فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه آنالیز لرزه شناسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اندازه گيری مدل غيرخطی مماس با UKF، EKF PF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رديابی و تخمين سيستم با مقايسه روش های EKF، UKF، PF، PFUKF و PFEKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل PLC با اسکادا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رديابی هدف با سه روش UKF، EKF و PF با مقایسه عملکردی آن ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص عیوب سیستم با فیلتر ذرات Rao-Blackwell با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص منسجم هدف رادار با قوانين SIRP و مقايسه OGD و BORD با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم توپ پرتو با کنترلر PD با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کوره قوس الکتریکی با نرم افزار PSCAD
- فروش پروژه مبدل DC به DC در سیستم فتوولتاییک با نرم افزار PSCAD
- فروش پروژه تخمین نرخ نویز در سیگنال با الگوریتم برآورد احتمال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصوير JPEG با روش با الگوريتم هافمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پارتیشن بندی داده با اعتبارسنجی و تست داده با الگوریتم SVM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مصرف بهینه برق در یک خانه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سيستم قدرت چند دستگاهه با تثبیت کننده با الگوریتم علف های هرز با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم ژنتیک در استراتژی رقابت و تجارت با نرم افزار R
- فروش پروژه شناسایی و خوشه بندی داده به روش فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصاوير کلیه با الگوریتم FCM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی تصاوير اعضای بدن شامل مغز، قلب، ريه ساير اندام ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تصحیح زاویه تصویر با الگوریتم تبدیل هاف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی داده با الگوریتم Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه توزیع کی دو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ردیابی هدف با سه روش EKF UKF ذرات نایو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه منحنی رگرسیون خطی در مقابل باند بولینگر به منظور استراتژی تجارت با نرم افزار R
- فروش پروژه پیگیری فضای خالی سیگنال به روش جداسازی سیگنال به روش تطبیقی بر پایه عملگر با MATLAB
- فروش پروژه تجزیه سیگنال تطبیقی بر اساس سیگنال های محلی باند باریک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیدا قطر سیگنال همبستگی OFDM در زمان رمزگشایی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رمزنگاری و رمزگشایی پخش ویدئوی دیجیتالی در OFDM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی آنلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی آفلاین فازی با سری زمانی مکی گلس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبدیل کننده باک بوست با MPPT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی بورس با نرم افزار R
- فروش پروژه ردیابی هدف رادار با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه عصبی موجک با تقریب تابع غیرخطی به منظور رسیدن به جواب مناسب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه روش آماری خودطراح با تابع چگالی احتمال (PDF) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی نقاط داده با الگوریتم Kmeans و GMM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انتخاب ویژگی با هدف طبقه بندی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیدا کردن نزدیک ترین زمان یک چرخه در یک ماه با الگوریتم KNN با زبان R
- فروش پروژه کنترل حالت کشویی تقریبی QSMC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل طیف سیگنال با الگوریتم DFT آبشاری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مایمو 2×2 با الگوریتم LDPC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جربان بهينه برق (OPF) با الگوريتم ژنتيک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی شبکه سلولی بين تهران کرج با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از کنترلر فازی در UPFC با نرم افزار MATLAB
- پروژه حذف نویز تصویر برپایه الگوریتم FFT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه ضرایب FFT با نرم افزار Scilab
- فروش پروژه طبقه بندی داده با SVM با نرم افزار Weka
- فروش پروژه طراحی SDRE برای مشکل معیار غیرخطی با اثبات پایداری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رمزنگاری و فشرده سازی تصویر به روش RLE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ساخت الگو از تصویر با الگوریتم LDP با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد