فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه بازى دوز به زبان Delphi و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه بهسازی تصویر با فیلتر هارمونیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ساعت و دماسنج با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه پازل با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درجه حرارت بتن در سنین اولیه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ضرب ماتریس با استراسن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی سیلاب آب با مونت کارلو و هالتون با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی کنترلر فازی با الگوریتم ژنتیک دودویی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه یابی تصویر برپایه اتوماتای یادگیر سلولی فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه یابی تصویر برپایه اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انوع مرتب سازی به زبان ++C
- فروش پروژه ضرب ماتریس ها به روش استراسن به زبان #C
- فروش پروژه فیلتر کالمن به زبان #C
- فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری هافمن به زبان #C
- فروش پروژه رادار به زبان #C
- فروش پروژه ربات اسکارا (SCARA Robot) با نرم افزار MATLAB
- پروژه فروش پروژه الگوريتم PSOGSA جهت بهينه سازي توابع با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوريتم هانچ بک (Hunchback Algorithm) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم شوبرت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم ژنتیک نیچه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مترونوم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نظريه آشوب به روش جز به جز با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لورنز با شبکه عصبی MLP و ساختار اتوماتای سلولی با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی رنگ با استفاده از شبکه عصبي SOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بدترین ابعاد خوشه بندی درختی با پروتکل زیگ بی در شبکه حسگر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پروتکل زیگ بی در شبکه حسگر بيسيم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درون یابی سه بعدی با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش و خوشه بندی غیرخطی ابعاد با الگوریتم آموزش دیده خمینه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نگاشت آشوبناک لیاپانوف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه منحنی بزیر (Bezier Curve) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم LLMM برای خوشه بندی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل لوزی آشوبناک (Lozi Chaotic Map) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تولید سری لورنز آشوبناک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه EFIE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقطع نگاری رایانه ای با اشعه مخروطی مارپیچی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص و شناسایی زبان پارسی و عربی به روش n-gram با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری با روسلر (Rossler) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمودار بیفورکیشن یا دوشاخه معادله دافینگ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال جولیا با نظریه آشوب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیگنال رادار دوپلر پالس و فشرده سازی آن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص و شمارش اعداد دست نوشته با شبکه عصبی BP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز سیگنال رادار با فیلتر تطبیقی RMS و LMS به روش Correntropy با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه هموار سازی تصویر برای بهبود آستانه گذاری سراسری با روش Otsu با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین سرعت هواگرد (Aircraft) با کنترلر PID با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم PCA برای کاهش ابعاد (Dimension Reduction) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم ژنتیک کوانتوم (QGA) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری Firefly با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم فرا ابتکاری BAT جهت بهینه سازی پیوسته با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص هدف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طراحی کنترلر LQG برای پهپاد (UAV) با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد