فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه تشخیص تومور مغزی با استفاده از منطق فازی نوع دوم و روش ممدانی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص جعل کپی حرکت به روش DCT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی سیستم مته زنی با نرم افزار Arena
- فروش پروژه شبیه سازی پارکینگ با نرم افزار Arena
- فروش پروژه حذف نوشته از تصویر با فیلترگذاری حداقل مربعات مقید با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعدیل هیستوگرام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز تصویر با فیلترهای میانگین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مرورگر وب نامیرا به زبان #C
- فروش پروژه کنترل مدل فازی سوگنو یاسوکاوا با تابع سینوسی از پیش تعریف شده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نوشته از تصویر با فیلتر پایین گذر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمودار صورت فلکی QPSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازیابی تصویر از عکس مخدوش شده به روش LBM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی داده با کوهنن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه روش بازسازی تصویر به روش لاگرانژ افزوده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمودار صورت فلکی 16QAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمودار صورت فلکی 16PSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده ها با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف نویز تصویر جهت محاسبه انحنا با استفاده از الگوریتم دوگانه اصلی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طراحی دو ورودی تک خروجی کنترل کننده فازی بر اساس تاکاگی سوگنو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال جولیا، مندلبرت و برگ با منحنی لورنز با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم سطوح درون فرکتال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تاکاگی سوگنو فازی با لونبرگ مارکارد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تغییر حالت رنگ تصویر به روش رینهارت (Reinhardt) و بهسازی فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ماشین حساب ماتریس ها به روش ممدانی فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مصرف عمر باتری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دسته بندی داده با Naive Bayesian با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه های چندحالته با الگوریتم پیوندی کلونی مورچه و جستجوی ممنوعه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Minkowski Bouligand Dimension با فاصله هاسدورف برای نقشه های جغرافیایی و اشکال هندسی با ن
- فروش پروژه استخراج ویژگی از طیف سنج فلورسانس با الگوریتم TEA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حرکت براونی (Brownian Motion) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه معادله Black Scholes با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جریان نوری در تصویر (Optic Flow) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پتانسیل عمل در نورون ها با مدل هاجکین و هاکسلی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحقق تابعیت در شبکه های عصبی با آموزش بلادرنگ بازگشتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال اژدها (Dragon Fractal) یا منحنی اژدها (Dragon Curve) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه multivariable self-tuning PID controllers via Quasi-Diagonal Recurrent wavelet Neural Net
- فروش پروژه مرورگر وب به زبان #C
- فروش پروژه رسم فرکتال مندلبرت به زبان ++C
- فروش پروژه شبیه سازی سامانه جهانی مخابرات سیار (UMTS) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Minkowski Bouligand Dimension برای نقشه های جغرافیایی و اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال مینکوفسکی (Minkowsky Fractal) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال کخ (KochFractal) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال کخ (Koch Fractal) و درخت و منحنی کخ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مثلث سرپینسکی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال کخ (KochFractal) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکتال جولیا (Julia Fractal) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارسال اطلاعات به ماهواره با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اکتیو فیلتر شنت با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد