فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه سیستم PV متصل به شبکه با MPTT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه یکپارچه سازی داده در کنترل PID با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر با تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل کننده LQG - LTR برای هواپیما با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل سیستم های خطی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم airPLS برای حذف پشت زمینه طیف سنجی رامان با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمين سيمانتيك مستقيم ربات موازى صفحه 3RRR با مدل فازى تاكاگى سوگنو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم تبدیل موجک پیوسته یا CWT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قانون یادگیری پرسپترون و LMS برای تشخیص کاراکتر در لایه پیشخور با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص فرکانس موجود در توربین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه OCR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ويرايش اشكال هندسى سه بعدى به زبان Visual Basic
- فروش پروژه دوربين اتوماتيك به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه انيميشن موشك به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه تشخيص اشيا به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه انيميشن دايره و قطرهايش به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه تحلیل رگرسیون با شبكه عصبى BP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه واحد كنترل چند نقطه با سه مدولاسيون پهناى پالس با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه چراغ راهنمايى با نرم افزار ISE
- فروش پروژه web crawler به زبان #C
- فروش پروژه شبكه عصبى AdaBoost با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی Fisher با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی Kmeans با شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه راه رفتن در محيط در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه حركت هواپيما در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه آدم برفى به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه مثلث سرپينسكى به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه راه رفتن در محيط به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه رنگ آميزى به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه روش سنتز برای حافظه انجمنی با شبکه عصبی سلولی فضای متغیر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پخش بار در سیستم های قدرت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبکه عصبی همینگ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی پرواز گلایدر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم DPCA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ربات به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه فركتال مندلبرو به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه روز و شب به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه فركتال جوليا به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه موشك كاغذى به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه درخت فركتال به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه دايناسور به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه انيميشن دايره هاى تودرتو به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه دايره متحرك به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه اشياى متحرك به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه ساخت زمين به زبان ++C و استفاده از OpenGL
- فروش پروژه تبدیل مبنا به زبان #C
- فروش پروژه پردازش سیگنال ECG به زبان #C
- فروش پروژه درب چرخان با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه درب الكترونيكى با رمز عبور با نرم افزار Proteus
صفحه قبل 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد