فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه یادگیری نیمه نظارتی جهت انتشار وزن های داده با ماشین بردار پشتیبان هارمونی با MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم LU با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل احتمال خطای سمبول برای مدولاسیون های MPAM و MQAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کدگذاری پیش بینی منطقی سازگار مبتنی بر LMS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین فضای پارامتری با مدل زنجیره مارکف ترکیبی با مونت کارلو مبتنی با MATLAB
- فروش پروژه موقعیت یابی و نگاشت همزمان ربات با استخراج ویژگی های مسیر درختی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود هزینه ماتریس با درخت پوشای کمینه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین و پیش بینی داده های موازی مبتنی بر شبکه عصبی-فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی آنتن هوشمند در گیرنده های BTS مبتنی بر الگوریتم MUSIC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص اهداف متحرک در رادار مبتنی بر مدولاسیون با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین پارامترهای داده های مصنوعی مبتنی بر مدل مخفی مارکف برپایه بیزین مقاوم با MATLAB
- فروش پروژه پخش بار نامتوازن در سیستم های تولید پراکنده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استگانوگرافی تصویر مبتنی بر بر لبه با روش تطبیقی LSBMR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش ترکیبی هافمن و RLE برای همه تصاویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمایش حرارت کامپیوتر با نرم افزار Lab View
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LZW با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اسیلوسکوپ با نرم افزار Lab View
- فروش پروژه شمارنده صعودی با سون سگمنت و میکروکنترلر ATMEGA با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه شمارنده صعودی با سون سگمنت و فلیپ فلاپ با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه مسیریابی بهینه با نرخ تحویل بسته بالا در شبکه های بیسیم مش مبتنی بر AODV با نرم افزار NS2
- فروش پروژه استفاده از SDR در WCDMA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی کنترل کننده LQG مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای یک سیستم زمان گسسته با MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده های تصویری فراطیفی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص دایره در تصویر مبتنی بر عملگر لاپلاس گوسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل پیش بین تعمیم پذیر یا GCP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مسئله 100 زندانی با 8 نفر مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی دامنه بالا و پایین سیگنال مبتنی بر FRFT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه موقعیت یابی و مسیریابی بهینه شبکه بیسیم سلولی مبتنی بر TDOA با مقایسه با MATLAB
- فروش پروژه موقعیت یابی شبکه بیسیم سلولی مبتنی بر TDOA برای مقایسه روش چان و فنگ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طراحی سیستم خودگردان کنترلی پهپاد مبتنی بر LQR فازی ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل بهینه بازوی ربات با کنترل کننده PID برپایه الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رادیو تعیین شده یا SDR در OFDM با مدولاسیون ASK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رادیو تعیین شده یا SDR در OFDM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص عملیات صدا در سیگنال (VAD) با پنجره یابی همینگ با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی تصاویر مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی و الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه کانال پویسیل دو بُعدی با استفاده از روش لتیز بولتزمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن چوپان دروغگو با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن نوروز با نرم افزار Flash
- فروش پروژه کنترل مقاوم شکل دهی حلقه H بی نهایت در مقابل کنترلر PID برای پهپاد هزارفن با MATLAB
- فروش پروژه سیستم آشوبناک مبتنی بر نگاشت راسلر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت برای مدولاسیون BFSK منسجم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی حیوانات با توجه به شکل آن ها با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم خبره تشخیص حیوانات مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود لبه یابی تصویر مبتنی بر الگوریتم FAST-ICA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پخش بار اقتصادی از قدرت شبکه های توزیع مبتنی بر بهینه سازی جغرافیایی آشوب ناک با MATLAB
- فروش پروژه شرایط پایدار مقاوم برای شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر مکی گلس و آشوب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه تشعشع و الکترومغناطیس آنتن تحت شرایط UMPL با FDTD سه بُعدی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد