فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه تقریب کارایی شبکه رادیو شناختی مبتنی بر زنجیره مارکف مونت کارلو نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه ارتباط بین سرعت جیتر ساعت ADC و ارقام موثر در آن نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی نویز در سیگنال مبتنی بر الگوریتم ازدحام پرندگان یا BSA نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه روش نمونه برداری GIBBS جهت محاسبه مدل FAVAR نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تولید توالی بازگشتی اسپایک ولتاژ با شبکه عصبی آشوب ناک نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی تاخیر سنتز میدان اوج یا WFS به روش SQRT نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله مقدار اولیه با معادلات ODE مختلف و مقایسه آن ها نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جستجوی بیشترین زمان تغییر روند پردازش داده با الگوریتم ازدحام ذرات بهینه نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص نقطه معیوب درهای نوشابه با ریخت شناسی تصویر نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ردیابی هدف دو ربات با الگوریتم JPDA نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی زمان بندی منابع در شبکه رایانش ابری با الگوریتم جستجوی هارمونی با MATLAB
- فروش پروژه کنترل اختلال عملکرد فعال یا ARDC با نرم افزار MATLAB
- فروش بهینه سازی فرایند تعادل مابع بخار با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نرخ خطای بیت برای مدولاسیون BPSK در کانال رایلی در حضور نویز با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده ها به روش شبکه عصبی پس انتشار مبتنی بر مدل فازی سوگنو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود پارامترهای LQG با الگوریتم ژنتیک چند هدفه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم HARQ با کانال الموتی با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی عاطفی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل سازی میدلتون برای باند باریک PLC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص انرژی از سیگنال های نامعلوم در کانال محوشدگی رایلی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه میکرو اینورتر شبکه فتوولتاییک مبتنی بر PWM و کنترل کننده PID با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی مولتی متر عددی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه احتمال تشخیص (Pd) و احتمال تشخیص خطا (Pfa) برای کانال الموتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین نرخ خطای بیت در OFDM نویزدار با مدولاسیون QPSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین چگالی طیفی توان در شبکه رادیو شناختی مبتنی بر OFDM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه همبستگی سیگنال GPS مبتنی بر PRN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم اسپکتروگرام صوت مبتنی بر روش MFCC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه احتمال تشخیص (Pd) و احتمال تشخیص خطا (Pfa) برای تشخیص GRLT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت یا BER برای تخمین کانال مبتنی بر مدولاسیون QPSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت یا BER برای تخمین کانال مبتنی بر مدولاسیون 16QAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال رایلی با OFDM و مدولاسیون ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه یادگیری نیمه نظارتی جهت خوشه بندی داده با Kmeans و ELM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه یادگیری نیمه نظارتی جهت انتشار وزن های داده با ماشین بردار پشتیبان هارمونی با MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم LU با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل احتمال خطای سمبول برای مدولاسیون های MPAM و MQAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کدگذاری پیش بینی منطقی سازگار مبتنی بر LMS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین فضای پارامتری با مدل زنجیره مارکف ترکیبی با مونت کارلو مبتنی با MATLAB
- فروش پروژه موقعیت یابی و نگاشت همزمان ربات با استخراج ویژگی های مسیر درختی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود هزینه ماتریس با درخت پوشای کمینه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین و پیش بینی داده های موازی مبتنی بر شبکه عصبی-فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه برنامه ریزی مسیر ربات با الگوریتم کرم شب تاب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی آنتن هوشمند در گیرنده های BTS مبتنی بر الگوریتم MUSIC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص اهداف متحرک در رادار مبتنی بر مدولاسیون با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین پارامترهای داده های مصنوعی مبتنی بر مدل مخفی مارکف برپایه بیزین مقاوم با MATLAB
- فروش پروژه پخش بار نامتوازن در سیستم های تولید پراکنده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استگانوگرافی تصویر مبتنی بر بر لبه با روش تطبیقی LSBMR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش ترکیبی هافمن و RLE برای همه تصاویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نمایش حرارت کامپیوتر با نرم افزار Lab View
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LZW با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اسیلوسکوپ با نرم افزار Lab View
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد