فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه پیش بینی آشوب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ثبت یا هم ردیف سازی تصاویر MRI با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نگاتیو تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبدیلات لگاریتمی تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی تصاویر مغزی (MRI) با روش Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود کشش تباین تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کشش تباین تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه برش بندی صفحه بیتی (Bit Plane Slicing) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درون یابی نوار باریک تصویر (TPS) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف کجی تصویر به روش SURF و انتقال تکراری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی پارامترها در صفحه 3 بعدی با الگوریتم RANSAC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی پارامترهای خط با داده های مصنوعی با الگوریتم RANSAC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ثبت تصویر به روش همبستگی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ثبت تصویر به روش موزاییک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارتباط فازی بر پایه ثبت تصویر و درون یابی دوخطی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تطبیق نقطه مقاوم (RPM) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه همردیف کردن یا ثبت تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی اطلاعات متقابل در تصاویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه منحرف کردن تصویر به روش Gradient Optimizer با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه همردیف کردن یا ثبت تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مقایسه روش های درون یابی تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه منحرف کردن تصویر با درون یابی TPS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم کلونی مورچه و بهینه سازی آن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آموزش به ربات برای قرارگیری در یک راستا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقسیم RGB در عکس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه OFDM در 3G با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قدم زدن در محيط به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه پين بال (Pinball) به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه معما (Maze) به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه پردازش تصوير به زبان #C
- فروش پروژه ماشين حساب مهندسى به زبان #C
- فروش پروژه مقایسه روش های درون یابی برای بزرگنمایی و کوچک نمایی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درون یابی دو خطی برای بزرگنمایی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درون یابی دو مکعبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش DM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش هافمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش LPC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی تصویر به روش RLE با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کدگذاری و کدگشایی خط پایه JPEG با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین کانال در OFDM بر پایه Comb Pilot با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تعیین میزان مایع در بطری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص بطری های خالی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم تخصیص طیف با استفاده از نسبت توزیع مساوی در رنگ آمیزی گراف با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه یابی تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تصحیح گاما در تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ساخت اشکال هندسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخصیص طیف رادیو شناختی بر اساس شرایط درخواست و بهره برداری و دسترسی به آنها با نرم افزار
- فروش پروژه تخصیص طیف رادیو شناختی بر اساس شرایط درخواست با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ربات بازوی سه درجه آزادی ساخت پوما (PUMA) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی فیلتر FIR با تبدیل Hilbert با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد