فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه چت و ارسال فایل در برنامه نویسی سوکت به زبان #C
- فروش پروژه چت و ارسال فایل در برنامه نویسی سوکت به زبان #C
- فروش پروژه تشخیص اعداد با شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مسیریابی ربات با الگوریتم غذایابی باکتری (BFA) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه يافتن MAC Address از IP به زبان #C
- فروش پروژه شبيه سازی عامل هاى پروتكل گره هاى پروكسى به TCP با نرم افزار NS2
- فروش پروژه شبيه سازی DSDV و AODV كارايى آنها با نرم افزار NS2
- فروش پروژه شبيه سازی 802.11e EDCA با نرم افزار NS2
- فروش پروژه اسنيفر به زبان #C
- فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic
- فروش پروژه بازى مار به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه منظومه شمسى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه اسنيفر به زبان Visual Basic
- فروش پروژه الگوریتم مونت کارلو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پردازش گفتار با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه باند پهن و باند کم در صدا با اسپکتروگرم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه سازی فایل wav. با اسپکتروگرام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اسپکتروگرام فایل wav. با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آستانه سازی تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استگانوگرافی - تبدیل عکس به فایل صوتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درخت فرکتال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جستجوی نزدیکترین همسایه (NNS) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نویز با اسپکتروگرام در شبکه های بیسیم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی الگوریتم تجمع ماهی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم تجمع ماهی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم تبرید شبیه سازی شده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی عکس های jpeg با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل سازی ریاضی با ماتریس ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اتوماتاى يادگير سلولى و شبكه عصبى به زبان Visual Basic
- فروش پروژه ساخت زمين بازى و ساخت Texture به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه ساختار شبكه اى جداناپذير به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه نقطه بازى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه محور مختصات يك، دو و سه بعدى به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه تغيير رنگ به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه پویشگر شبکه WiFi به زبان #C
- فروش پروژه پویشگر IP یا IP Scanner (برنامه نویسی سوکت) به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصویر به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصویر به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصویر به زبان #C
- فروش پروژه پردازش تصویر به زبان #C
- فروش پروژه وب کم (دوربین) به زبان #C
- فروش پروژه OCR با شبکه عصبی مصنوعی به زبان #C
- فروش پروژه تصحیح سازی سیگنال (Direct orthogonal signal correction) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازى قدم زدن در محيط و دوربين به زبان ++C و كتابخانه های DirectX
- فروش پروژه بازی دوز به زبان #C
- فروش پروژه بازی فکری به زبان #C
- فروش پروژه بازی دوز به زبان #C
- فروش پروژه بازی خنثی کننده بمب (Mine Sweeper) به زبان #C
- فروش پروژه بازی گوموکو با برنامه نویسی سوکت به زبان #C
صفحه قبل 1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد