فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه انواع عملیات در پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ساخت و ویرایش انواع مدارات الکترونیکی در محیط GUI با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی میزان نویز صدا بر پایه FIR و IIR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبیه سازی QAM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کرنومتر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه TMS320F2812 در پردازش سیگنال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Cantilevel Beam with a Vertical Force Applied in the Middle of the Right Side با نرم افزا
- فروش پروژه آناليز حالات صورت (Facial Expression Analyze) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دفترچه تلفن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه هم ترازی صدا (Equalizer) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه لبه یابی عکس با استفاده از شبکه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه دوربین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جريان مستقيم و تكرار (AC - DC) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تبديل فوريه ملين و خوشه بندی‌ نيمه نظارتی در پردازش تصويربا نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه قدرت توربين بادی با منطق فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رسم فركتال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بُرد نوشتن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص اعداد فارسی با شبكه عصبی - فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی شبكه MANET با نرم افزار J-SIM
- فروش پروژه پياده سازی GPSR در شبكه بيسيم سنسوری (WSN) با نرم افزار J-SIM
- فروش پروژه پياده سازی شبكه MANET با نرم افزار OPNET
- تشخيص كاراكترها با شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص خطوط عكس با استفاده از شبكه عصبی سلولی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی 3GPP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه ترافيك بيسيم سلولی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسايی بار كد (باركدخوان) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوريتم كلونی مورچه ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه 8 وزير با Visual Prolog
- فروش پروژه برج هانوی با Visual Prolog
- فروش پروژه تبديل عكس به الگو (Pattern) به زبان #C
- فروش پروژه تشخيص چهره با چشم توسط شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بزرگنمايی عكس بدون افت كيفيت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيانو (پردازش صدا) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله فروشنده دوره گرد با شبكه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله فروشنده دوره گرد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص اثر انگشت با شبكه عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص چهره، ادغام تصاوير و پايگاه داده تصاوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيش بينی بورس با منطق عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيش بينی بورس منطق عصبی و فازی با انفيس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف پشت زمينه از تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پردازش صدا برای اجرای نت های موسيقی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيانو به زبان Visual Basic
صفحه قبل 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد