فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه پيانوی الكتريك (كيبورد) به زبان Visual Basic
- فروش پروژه بازی تانك با نرم افزار Flash
- فروش پروژه لبه يابی و قطعه قطعه سازی تصوير با الگوريتم خوشه بندی K-means با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی مرتب سازی پاركينگ با نرم افزار Flash
- فروش پروژه بازی تيراندازی با نرم افزار Flash
- فروش پروژه استفاده از الگوريتم خوشه بندی C ميانگين (Fuzzy C-Means) برای پردازش تصوير با نرم افزار MA
- فروش پروژه استفاده از الگوريتم خوشه بندی K-means برای پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی الگوريتم خوشه بندی C ميانگين (Fuzzy C-Means) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه راديوی چند كاناله با استاندارد 802.11b با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحليل كاهش مصرف انرژی برای شبكه سنسوری بيسيم (WSN) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی و خوشه بندی صفحات وب با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی شبكه بيسيم حسگر برای انتشار اطلاعات در ايستگاه های سيار با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی IEEE 802.15.4 (پروتكل زيگ بی) با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه پياده سازی شبكه AD HOC با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه بازی مهاجم با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انيميشن نوسان سينوسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی ماشين با نرم افزار Flash
- فروش پروژه بازی تتريس با نرم افزار Flash
- فروش پروژه تشخيص تعداد خطاها در دو شكل با نرم افزار Flash
- فروش پروژه پرتاب توپ با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انيميشن هواپيما با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Nonholonomic-Wheel Mobile Robot يا WMR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پردازش انتقال حرارت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی مدار ماهواره با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انيميشن رسم شكل هندسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه حركات پاندول با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی الگوريتم ازدحام ذرات (PSO) به صورت انيميشن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انيميشن رسم دايره با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی پاندول با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی امواج آنتن E-Plane Horn با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی تشخيص برخورد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انيميشن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی بازی دومينو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص لبه های عكس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص ابعاد يك خط با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی بازی مار به زبان ++C
- فروش پروژه بازی جنگ فضايی با الگوريتم های شبكه عصبی به زبان ++C
- فروش پروژه ساخت قلعه به زبان ++C
- فروش پروژه انيميشن اتوماتای سلولی به زبان ++C
- فروش پروژه بازی مرد جعبه ای (جابجايی جعبه ها) به زبان ++C
- فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi
- فروش پروژه بازی اسنوكر به زبان #C
- فروش پروژه پياده سازی كنترلر برای افزايش ناگهانی برق مخزن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترلر منطق فازی برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل PID برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل فازی برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سيستم كنترل ثانويه مخزن آب به روش آبشاری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل ميزان مخزن آب به روش كنترل كننده فازی با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد