فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه شبيه سازی سيگنال های DTMF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوريتم های پردازش سيگنال ديجيتال و پردازش صدا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی شبكه MANET با نرم افزار J-SIM
- فروش پروژه پياده سازی GPSR در شبكه بيسيم سنسوری (WSN) با نرم افزار J-SIM
- فروش پروژه پياده سازی شبكه MANET با نرم افزار OPNET
- تشخيص كاراكترها با شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص خطوط عكس با استفاده از شبكه عصبی سلولی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی 3GPP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه ترافيك بيسيم سلولی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسايی بار كد (باركدخوان) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فروشنده دوره گرد با الگوريتم كلونی مورچه ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه 8 وزير با Visual Prolog
- فروش پروژه برج هانوی با Visual Prolog
- فروش پروژه تبديل عكس به الگو (Pattern) به زبان #C
- فروش پروژه تشخيص چهره با چشم توسط شبكه عصبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جدا كننده حالت موجی فايل های wav. با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بزرگنمايی عكس بدون افت كيفيت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيانو (پردازش صدا) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله فروشنده دوره گرد با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله فروشنده دوره گرد با شبكه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل مسئله فروشنده دوره گرد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص اثر انگشت با شبكه عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص چهره، ادغام تصاوير و پايگاه داده تصاوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيش بينی بورس با منطق عصبی و فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيش بينی بورس منطق عصبی و فازی با انفيس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حذف پشت زمينه از تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسايی كاركترهای انگليسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پردازش صدا برای اجرای نت های موسيقی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيانو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پيانو به زبان Visual Basic
- فروش پروژه پيانوی الكتريك (كيبورد) به زبان Visual Basic
- فروش پروژه بازی تانك با نرم افزار Flash
- فروش پروژه لبه يابی و قطعه قطعه سازی تصوير با الگوريتم خوشه بندی K-means با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوريتم خوشه بندی فازی برای لبه يابی تصوير و هيستوگرام با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی مرتب سازی پاركينگ با نرم افزار Flash
- فروش پروژه بازی تيراندازی با نرم افزار Flash
- فروش پروژه استفاده از الگوريتم خوشه بندی C ميانگين (Fuzzy C-Means) برای پردازش تصوير با نرم افزار MA
- فروش پروژه استفاده از الگوريتم خوشه بندی K-means برای پردازش تصوير با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی الگوريتم خوشه بندی C ميانگين (Fuzzy C-Means) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه راديوی چند كاناله با استاندارد 802.11b با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه خوشه بندی Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحليل كاهش مصرف انرژی برای شبكه سنسوری بيسيم (WSN) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی و خوشه بندی صفحات وب با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی شبكه بيسيم حسگر برای انتشار اطلاعات در ايستگاه های سيار با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی IEEE 802.15.4 (پروتكل زيگ بی) با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه پياده سازی شبكه AD HOC با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه بازی مهاجم با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انيميشن نوسان سينوسی با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد