فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه بازی ماشين با نرم افزار Flash
- فروش پروژه بازی تتريس با نرم افزار Flash
- فروش پروژه تشخيص تعداد خطاها در دو شكل با نرم افزار Flash
- فروش پروژه پرتاب توپ با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انيميشن هواپيما با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه Nonholonomic-Wheel Mobile Robot يا WMR با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پردازش انتقال حرارت با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی مدار ماهواره با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انيميشن رسم شكل هندسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه حركات پاندول با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پياده سازی الگوريتم ازدحام ذرات (PSO) به صورت انيميشن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انيميشن رسم دايره با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی پاندول با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی امواج آنتن E-Plane Horn با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی تشخيص برخورد با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انيميشن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی بازی دومينو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص لبه های عكس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخيص ابعاد يك خط با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی بازی مار به زبان ++C
- فروش پروژه بازی جنگ فضايی با الگوريتم های شبكه عصبی به زبان ++C
- فروش پروژه ساخت قلعه به زبان ++C
- فروش پروژه انيميشن اتوماتای سلولی به زبان ++C
- فروش پروژه بازی مرد جعبه ای (جابجايی جعبه ها) به زبان ++C
- فروش پروژه بازی تتريس به زبان Delphi
- فروش پروژه بازی اسنوكر به زبان #C
- فروش پروژه پياده سازی كنترلر برای افزايش ناگهانی برق مخزن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترلر منطق فازی برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل PID برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل فازی برای مخزن آب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سيستم كنترل ثانويه مخزن آب به روش آبشاری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل ميزان مخزن آب به روش كنترل كننده فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شبيه سازی مخزن توليد برق و انرژی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل دايناميك مخزن توليد برق با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه كنترل دايناميك مخزن توليد برق با الگوريتم ژنتيك با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی SimCity به زبان Visual Basic
- فروش پروژه ويرايش محيط بازی تانك به زبان ++C
- فروش پروژه پياده سازی الگوريتم MHT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوريتم برخورد به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه شبيه سازی پرواز به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه برخورد اجسام به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه ساخت پل با گره به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه پرتاب توپ به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه بازی جنگ فضايی به زبان ++C و كتابخانه های OpenGL
- فروش پروژه شبیه سازی اتوماتای سلولی به زبان ++C
- فروش پروژه بازی ديابلو (Diablo) به زبان ++C
- فروش پروژه كپی كردن اطلاعات فلش بدون اطلاع كاربر به زبان Delphi
- فروش كتاب الكترونيك هك حساب های كاربری جيميل (Gmail)
- فروش پروژه وب كم (webcam) به زبان ++C
- فروش پروژه بررسی و پردازش سيگنال GPS با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد