فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه اندازه گیری حرارت در سیستم تهویه مطبوع مبتنی بر فیلتر کالمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه مکان یابی و موقعیت یابی ربات با شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه بهبود کنترلر PID با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم کنترل بازوی ربات سه درجه آزادی با مدل مرجع سیگنال حرکتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه ساعت و تاریخ و کرنومتر با نرم افزار Proteus
- فروش پروژه انیمیشن شمارش گوسفندان با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
-
- فروش پروژه بهبود کنترلر PID با الگوریتم PSO با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه مربعات ریشه با شبکه عصبی موجک دار برپایه افزایش هم بندی با نرم افزار R
- فروش پروژه شناسایی سیستم با مدل خطی ARX با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه تشخیص سرطان کبد مبتنی بر ریخت شناسی و خوشه بندی Kmeans با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش بهبود کنترلر PID برپایه نروفازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کاهش معیار کرست (PAPR) برپایه الگوریتم ترکیبی PTS-PSM در سیستم MIMO-OFDM STBC با MATLAB
- فروش پروژه بهبود تابع Sinc و تابع زین اسبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود تابع Sinc و تابع مستطیلی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقریب ماتریس با ارزش کم در تصاویر چهره از داده های پرت با الگوریتم ALM با نرم افزار MATLA
- فروش پروژه کنترل سیستم توپ و میله مبتنی بر بهبود پارامتریک کنترلر PID با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ناوبری ربات متحرک برپایه فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه یادگیری بدون ناظر داده های چندمتغیره با مدل ترکیبی محدود گوسین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اخذ نقاط تصویر به صورت مقاوم برای داده های سه بُعدی مبتنی بر الگوریتم ICP با MATLAB
- فروش پروژه تشخیص کاراکتر برپایه آستانه گذاری و روش لحظات پیچیده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل SIR جهت محاسبه و پیش بینی افراد دارای بیماری واگیردار در یک جمعیت با MATLAB
- فروش پروژه شناسایی پارامتریک سیستم غیرخطی با کنترلر GPC و الگوریتم RLS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل پارامترهای سیستم قدرت با الگوریتم GPC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی الگوی مبتنی بر خوشه بندی داده های IRIS با روش فیشر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی الگوی مبتنی بر خوشه بندی داده های IRIS با روش تفکیک خطی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص هدف سیگنال تطبیقی در رادار SAR به روش AEP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم خودکار اندازه گیری جربان نشتی اکسید روی برقگیر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرستنده و گیرنده OSTBC در کانال الموتی با مدولاسیون QAM و QPSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین انحراف فرکانس در رمزگشایی سیگنال در OFDM به روش FFT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود نرخ خطای بسته با نرخ سیگنال به نویزهای مختلف در OFDM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین انحراف فرکانس از پریمبل کوتاه OFDM با استاندارد 802.11a با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم هیگر و برگن در تصویر به صورت تک بُعدی با شار نوری با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد