فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه تقریب ماتریس با ارزش کم در تصاویر چهره از داده های پرت با الگوریتم ALM با نرم افزار MATLA
- فروش پروژه کنترل سیستم توپ و میله مبتنی بر بهبود پارامتریک کنترلر PID با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ناوبری ربات متحرک برپایه فیلتر کالمن EKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه یادگیری بدون ناظر داده های چندمتغیره با مدل ترکیبی محدود گوسین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اخذ نقاط تصویر به صورت مقاوم برای داده های سه بُعدی مبتنی بر الگوریتم ICP با MATLAB
- فروش پروژه تشخیص کاراکتر برپایه آستانه گذاری و روش لحظات پیچیده با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه مدل SIR جهت محاسبه و پیش بینی افراد دارای بیماری واگیردار در یک جمعیت با MATLAB
- فروش پروژه شناسایی پارامتریک سیستم غیرخطی با کنترلر GPC و الگوریتم RLS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل پارامترهای سیستم قدرت با الگوریتم GPC با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی الگوی مبتنی بر خوشه بندی داده های IRIS با روش فیشر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی الگوی مبتنی بر خوشه بندی داده های IRIS با روش تفکیک خطی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص هدف سیگنال تطبیقی در رادار SAR به روش AEP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سیستم خودکار اندازه گیری جربان نشتی اکسید روی برقگیر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرستنده و گیرنده OSTBC در کانال الموتی با مدولاسیون QAM و QPSK با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین انحراف فرکانس در رمزگشایی سیگنال در OFDM به روش FFT با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود نرخ خطای بسته با نرخ سیگنال به نویزهای مختلف در OFDM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین انحراف فرکانس از پریمبل کوتاه OFDM با استاندارد 802.11a با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم هیگر و برگن در تصویر به صورت تک بُعدی با شار نوری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه گوشه یابی تصویر با الگوریتم هریس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده با الگوریتم هابرمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص کاراکتر با شبکه عصبی دودویی گسسته با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده با شبکه عصبی ترکیبی پس انتشار با بیزین پویا با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص سطح تقارن مغزی برپایه تحلیل فرکتال با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیدا کردن بخشی از تصویر در تصویر دیگر با فیلتر گابور با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه درون یابی منسجم تصویری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی بورس تهران برپایه پنجره زمانی ماشین بردار پشتیبان فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه یکپارچه سازی خوشه بندی فازی فضایی با مجموعه سطح برای قطعه بندی خودکار تصویر با MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده با شبکه عصبی احتمالاتی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی داده با انفیس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه جداسازی طیف سیگنال در سیستم OFDM نوری مبتنی بر تبدیلات فوریه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه همگام سازی زمان در سیستم OFDM نوری مبتنی بر الگوریتم اشمیدل با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کالیبراسیون داده های مغناطیس سنج از آرودینو به روش بیضی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه آشکارسازی طیف در OFDM نوری به روش همدوس با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم رمزنگاری تصویر با استفاده از نگاشت آشوب و محاسبات DNA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فرکانس سیستم تنظیم مقررات در سیستم ژنراتور دوسویه القایی تغذیه (DFIG) با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه الگوریتم بازه محدود (RSA) در تصویربرداری رادار SAR با تبدیلات فوریه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تکنیک تشخیص خطا برای شناسایی میله رتور شکسته با شبکه عصبی پیشخور با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه استراتژی کنترل تطبیقی برای جبران ساز استاتیک توزیع در سیستم کشتی با MATLAB
- فروش پروژه کاهش فلیکر ولتاژ مبتنی بر شبکه‌ های عصبی پس انتشار با کنترلر یکپارچه عبور توان با MATLAB
- فروش پروژه تجزیه و تحلیل VoIP با ساختارهای مختلف صف بندی در WiMAX با نرم افزار OPNET
- فروش پروژه تحلیل رفتار پویا در کنترل تراکم اینترنت در یک منطقه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقطیع با هدف تشخیص چهره در تصویر برپایه اتوماتای یادگیر سلولی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تقطیع رنگ پوست با هدف تشخیص چهره در تصویر مبتنی بر ریخت شناسی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه طبقه بندی با هدف تقطیع جهت تشخیص سرطان پوست برپایه روش های ترکیبی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی زخم با هدف تشخیص سرطان پوست با الگوریتم FKM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی زخم با هدف تشخیص سرطان پوست با الگوریتم FCM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه احتمال تداخل و تصادم در شبکه های اشباع شده استاندارد IEEE 802.11 با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل تطبیقی و هماهنگ سازی سیستم های آشوب در اسیلاتورهای ون در پل و خطی با MATLAB
- فروش پروژه حذف مه از تصویر برپایه روش میرایی رنگی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه سنجش فشرده کمّی یک بیت به روش BIHT با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد