فروش پروژه های دانشجويی و كاری - ناميرا

فروش پروژه های دانشجويی و كاری رشته های كامپيوتر و الكترونيك

عناوین مطالب وبلاگ
- فروش پروژه پیش بینی بورس با الگوریتم ژنتیک با نرم افزار R
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی تطبیقی با تعیین تفاوت روشنایی لبه ها با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص لبه تصویر به روش فازی ایشی باشی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی تشخیص بیماری در سیگنال ECG بر پایه روش سیدمن با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی دوره جذاب ملودی با شبکه عصبی ESN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی سری زمانی مکی گلس با شبکه عصبی ESN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهینه سازی سیگنال سینوسی با شبکه عصبی ESN با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه شناسایی الگو با مدل طبقه بندی مرز تصمیم گیری بیزین با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی روز و هفته برپایه شبکه عصبی پرسپترون چندلایه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود مرتب سازی با الگوریتم ژنتیک کوانتوم با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل معادله غیرخطی موج در همگرایی سراسری مربعی با شبکه عصبی PCSOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل معادله غیرخطی موج در همگرایی سراسری مربعی با شبکه عصبی SOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه حل معادله غیرخطی موج در همگرایی سراسری مربعی با شبکه عصبی MSOM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود شناسایی و تشخیص پالس در سیگنال با الگوریتم گرگ خاکستری با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اخذ نقاط غیر سخت مداوم با الگوریتم FDMM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود همگرایی خطی با الگوریتم Steepest Decsent با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین حالت سیستم پویای موتور جاروبک الکتریکی با EKF و UKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارائه روش جدید فیلترگذاری FANS در تصاویر SAR جهت ردیابی اهداف خودکار با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تحلیل کارایی سیستم MIMO در کانال محو شدگی رایلی به روش Kbest با مدولاسیون PSK با MATLAB
- فروش پروژه تحلیل کارایی سیستم MIMO در کانال محو شدگی رایلی به روش Kbest با مدولاسیون QPSK با MATLAB
- فروش پروژه سیستم مدیریت دانشجو به زبان Assembly
- فروش پروژه طبقه بندی تصاویر ماموگرافی برپایه شبکه عصبی MLP با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود طبقه بندی داده های iris با شبکه عصبی MLP برپایه الگوریتم ژنتیک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین قیمت فولاد برپایه شبکه عصبی GMDH با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه کنترل نظارتی برسیگنال عبوری برپایه کنترلر PID با شبکه عصبی RBF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه رمزگذاری به روش رگرسیون خودکار DNA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اعمال ورونوی بر تصویر با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه توصیفگرهای ریخت شناسانه تصاویر رنگی برای بازیابی تصاویر محتوا محور با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بازی پرش با نرم افزار Flash
- فروش پروژه بهینه سازی روابط ریاضی با الگوریتم بهینه سازی DNA با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت در کانال محوشدگی رایلی با کانال مایمو به روش ML با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه انیمیشن با نرم افزار Flash
- فروش پروژه حذف نویز سیگنال گیربکس برپایه تبدیل موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه بهبود حرکت مگس در الگوریتم بهینه سازی مگس میوه ها برپایه لورنز با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه قطعه بندی تصویر برپایه تبدیل موجک به روش فازی با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه نظارت بر سیگنال ECG جنین جهت اندازه گیری دقیق تپش قلب با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تشخیص چندین دایره در تصویر با الگوریتم تبدیل هاف دایره ای بهبود یافته با MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت در کانال محوشدگی رایلی با حداقل مربعات خطای ریشه با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه محاسبه نرخ خطای بیت در کانال محوشدگی رایلی با کانال مایمو با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه فشرده سازی سیگنال برپایه LFM با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه اسپلاین PLSS با تابع PLS با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه تخمین پارامترهای موتور القایی با فیلتر کالمن UKF با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه ارائه روشی ساده و مقاوم جهت تشخیص لبه تصویر برپایه الگوریتم کلونی مورچگان با MATLAB
- فروش پروژه استفاده از داده های گیربکس سه حالته جهت خطایابی با الگوریتم مدل مخفی مارکف با MATLAB
- فروش پروژه پیش بینی خطای گیربکس با استفاده از شبکه عصبی کوانتوم موجک با نرم افزار MATLAB
- فروش پروژه به کارگیری الگوریتم PCA و PLS در NIPALS با نرم افزار MATLAB
صفحه قبل 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 صفحه بعد